Vedtekter for Samenes Idrettsforbund - Norge
§ 1 Navn og organisatorisk tilknytning

Forbundets navn er er Sámiid Valáštallanlihttu - Norga / Samenes Idrettsforbund – Norge, med forkortelsen SVL-N. SVL-N er tilknyttet Samenes Idrettsforbund (SVL).

§ 2 Formål

 • SVL- N er en partipolitisk nøytral og uavhengig samisk idrettsorganisasjon med basis i den samiske kulturarven.
 • Samisk idrett skal bidra til å fremme samisk kultur, tradisjon og identitet.
 • Samisk idrett skal legge vekt på å utvikle utøverne både fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt.
 • Samisk idrett skal organiseres etter demokratiske prinsipper. Samisk idrett skal være internasjonalt kontaktskapende og respektere alle menneskers likeverd.
 • SVL-N skal følge grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og helse.

§ 2.1. Overordnet mål

SVL-Ns overordnede mål er å fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, kulturelt samkvem og godt kameratskap. Samisk idrett skal bygge på tradisjonell samisk kultur, hvor aktivitetene skal ta utgangspunkt i tradisjonelle samiske næringsvirksomheter.
 
§ 3 Språk

SVL-N’s hovedspråk er samisk. SVL-N’s tillitsvalgte og administrasjon skal i størst mulig grad bruke samisk språk både skriftlig og muntlig. Medlemslagene bestemmer selv hvilket språk det vil benytte i sin korrespondanse med SVL-N. Medlemslagene har krav på at henvendelser blir besvart på det språk som de blir skrevet på.

§ 4 Medlemskap


Medlemskap i SVL-N skjer via medlemslag. Nye lag søker skriftlig om medlemskap i SVL-N og får fulle rettigheter når styret vedtar søknaden og medlemskontingenten er betalt.
Søknadsskjema finnes i administrasjonen.

Medlemslagenes vedtekter må ikke stride imot SVL-N’s formålsparagraf og vedtekter.

Medlemslagene skal årlig innen 01.januar sende inn rapport, på eget skjema, om aktiviteter og antall medlemmer.

Hvis medlemskontingenten ikke er betalt på 3 år, bortfaller medlemsskapet i SVL-N.


§ 5 Kontingent

SVL-N’s medlemslag betaler årlig lagkontingent og grenkontingent. Lagkontingent og grenkontigent fastsettes av årsmøtet i SVL-N og betales årlig innen 01.november.

SVL-N’s medlemslag betaler årlig medlemskontingent innen 01. januar. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i SVL-N.

Medlemskap er gyldig når medlemskontingenten er innbetalt.

§ 6 Utmelding – eksklusjon

Medlemslag kan melde seg ut av SVL-N. Utmelding skjer skriftlig og gjøres gjeldende 6 måneder etter mottatt skriv.

Medlemslag/ personer som motarbeider SVL-N’s formål, virksomhet eller vedtekter, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter et slikt vedtak med minst 2/3 flertall. Vedkommende medlemslag/ person skal gis adgang til å uttale seg til årsmøtet før slik beslutning tas.

Styret avgjør eksklusjon av enkelt personer. Styret må ha 2/3 flertall for vedtaket.


§ 7 Opptak av nye idrettsgrener

Opptak av nye grener følger SVL’s bestemmer. Det er årsmøtet som har vedtaksmyndighet i forhold til opptak av nye idrettsgrener så fremt det er i samsvar med idrettsgrener som er tatt opp av SVL.
 
§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er SVL-N’s høyeste organ og avholdes hvert år innen midten av juni.
Skriftlig innkalling sendes alle medlemslag senest 1 måned før årsmøtet. Sakspapirer og regnskap med revisjonsberetning sendes lagene senest 14 dager før årsmøtet.

SVL-N’s medlemslag sender delegater til årsmøtet etter antall kontingentbetalende medlemmer ved siste årskifte (31.12.), slik:
 • inntil 50 medlemmer gir 1 delegat til årsmøtet
 • hver påbegynte 50 medlemmer gir ytterligere 1 delegat
 • maks antall delegater pr. medlemslag er 4 delegater

SVL-N’s styre, fagutvalgene og valgkomiteen plikter å møte på årsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, såfremt de ikke også er delegater.

Årsmøtets dagsorden:
 1. Åpning
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av sakslista
 5. Valg av møteledere, referenter og 2 av delegatene til å underskrive protokollen
 6. Behandling av årsmelding,
 7. Behandling av regnskap og revisors beretning.
 8. Tillitsspørsmål til styrets administrasjon av distriktsforbundet i perioden
 9. Behandling av aktivitetsplan
 10. Innkomne saker
 11. Behandling av budsjett og handlingsprogram
 12. Valg
 13. Sluttord
§ 9  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller minst halvparten av medlemslagene gjennom årsmøtevedtak med minst 2/3 flertall krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saken som ligger til grunn for innkallingen.

§ 10    Styret

I tiden mellom årsmøtene, er styret SVL-N’s høyeste organ. Styret består av leder, nestleder og 3 utvalgsledere.
Styret skal lede SVL-N’s virksomhet mellom årsmøtene i tråd med vedtekter, håndbok og aktivitetsplan.
 
§ 11  Styremøter

Det holdes møter ved behov og minimum 4 styremøter i året. Styreleder innkaller til styremøte og leder møtene. Det skal innkalles til styremøte når minst halvparten av styremedlemmene krever det. Møteinnkalling sendes senest 14 dager før møtet.
Saksliste med innstillinger sendes senest 1 uke før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede.

§ 12  Ski- og sommeraktivitetsutvalg

Vinter- og sommerutvalget i SVL-N består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges av årsmøtet. Lederen er medlem i styret. Når leder ikke kan møte til styremøte, skal en av de andre i utvalget møte. Ski- og sommeraktivitetsutvalg er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene er tilstedet.

§ 13  Reinkappkjøringsutvalget

Reinkappkjøringsutvalget i SVL-N består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges av årsmøtet. Lederen er medlem i styret. Når leder ikke kan møte til styremøte, skal en av de andre i utvalget møte. Reinkappkjøringsutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene er tilstedet.

§ 14 Kompetanse, utvikling og kulturutvalget

Kompetanse, utvikling og kulturutvalget i SVL-N består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges av årsmøtet. Lederen er medlem i styret. Når leder ikke kan møte til styremøte, skal en av de andre i utvalget møte. Kompetanse, utvikling og kulturutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene er tilstedet.

§ 15  Andre utvalg


SVL-Ns styre kan nedsette andre utvalg. Mandatet fastsettes av styret og/eller av årsmøtet.

§ 16  Utvalgsmøter

Utvalgene gjennomfører møter ved behov. Ved møter der det skal fattes vedtak sendes skriftlig innkalling med sakspapirer senest 1 uke før. Saker som har større økonomisk betydning eller som overskrider utvalgets budsjettrammer, sendes styret til behandling. Utvalgene utarbeider forslag til vedtak.

§ 17  Valgkomite

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer: leder og 2 medlemmer. Leder innkaller til møte.

Valgkomiteens oppgave er å:
 • finne personer som ønsker og vil påta seg verv i SVL-N
 • sørge for å ha oversikt over hvem som er på valg
 • ha oversikt over hvilke oppgaver/funksjoner hver enkelt tillitsvalgt har
 • foreslå forespurte personer til styret og utvalgene, samt varamedlemmene
 • valgkomiteen legger fram for årsmøtet komiteens forslag til ulike styreverv

§ 18    Lik representasjon
 
I SVL-N’s styre og utvalg skal det bestrebes etter lik representasjon mellom kjønnene. Det skal som hovedregel velges eller utpekes personer slik at minst 40 % av hvert kjønn er representert i alle SVL-N’s organer.

§ 19    Votering

Dersom annet ikke er bestemt i vedtektene, gjelder følgende voteringsregler i vedtektsfestede organer. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes; mer enn halvparten av de avgitte stemmene. I valg skal absolutt flertall nyttes. Med absolutt flertall menes; mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede.
Avstemminger foregår ved visning av stemmetegn. Dersom en ønsker skriftlig avstemming under valg, skal dette gjennomføres.

Dersom det er flere enn to kandidater til et verv og ingen av disse oppnår absolutt flertall, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang. Ekstraordinær valgomgang skal gjøres skriftlig og avgjøres med alminnelig flertall. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

§ 20  Møteprotokoller

Det skal føres protokoller fra årsmøte, styremøter og utvalgsmøter. Møteprotokollen skal sendes administrasjonen, som sender det videre til samtlige styre- og utvalgsmedlemmer.

§ 21  Vedtektsendringer


SVL-Ns vedtekter kan bare endres på ordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringsforslag må sendes SVL-N’s styre senest 1- en måned før årsmøtet og sendes medlemslagene senest 21 dager før årsmøtet.
Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.

§ 22    Oppløsning

Vedtak om å oppløse SVL-N krever 3/4 flertall på 2 følgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning skal SVL-N’s eiendeler og arkiv tilfalle SVL.
Ved oppløsning skal SVL-N’s eiendeler tildeles SVL. SVL-N’s arkiv skal ved en eventuell oppløsning tilfalle SVL.

23.05.2007
Webveahkki
Untitled Document