Protokoller

Idrettsavtalen 2024, forhandlingsprosessen er i gang.
Her vil dere finne SVL styrets dokumenter. Årets største hendelse for styret har vært å få i land en Idrettsavtale med Sametinget. SVLs forhandlingsutvalget er Per John Anti, Leif-Roar Mikkelsen og Håkan Kuorak.

Styremøtet 11.-12.mars 2023

Direktetilskuddet som er til fordeling, skaper store utfordringer for styret. Økonomien i organisasjonen er svak noe som betinger at styret må gjøre noen upopulære prioriteringer. For å opprettholde aktiviteten på dagens nivå har stryret valgt å søke tilleggs bevilging for 2023.

 

 

 

Styremøtet mars 2024

De viktigste sakene for styret er forhandlingskravet og fordeling av direktetilskuddet fra Sametinget.

De viktigste sakene for 2022 har vært

 • Idrettsavtale med Sametinget
 • Nytt nettsted
 • Igang sette arbeidsprosess om å motvirke rasisme og diskriminering innen samisk idrett
 • AWG
 • Å innarbeide den nye organisasjonsformen

Styret har gjennomført 5 møter i 2022. Møtene har vært over Teams, som et sparetiltak. Det er ikke ideelt, men har fungert greit. Målet er å ha to fysiske møter i året.

 • Utfordrende og krevende saker er blitt håndtert på en god måte.
 • Arbeidet med å skape gode strukturer for den nye organisasjonsformen er iverksatt
 • Arbeidsfordeling mellom SVL og særforbundene begynner å falle på plass
 • Prosessen med utforming av nye retningslinjer, normer og konkretisering av oppgavefordeling er utsatt til 2023
 • Styret har som mål å få på plass gode informasjonsstrukturer, innhenting av medlems- og aktivitetsdata, synliggjøring av medlemslagene og få større utbredelse av samisk idrett.
 • Det har også vært viktig for styret å sette rasisme og diskriminering på agendaen

Idrettstinget 2023 ble avholdt 10.-11.juni i Karasjok.

Protokollen finner du her: Idrettstinget 2023

Idrettstinget

SVL er en landsdekkende frivilligorganisasjon, og målet er at styremedlemmene skal ivareta helheten i organisasjonen. Det betyr å tenke regioner under ett, se idrettsaktivitetene samlet, ha fellesskapet for øyet og styrke "vi-følelsen" i alle organisasjonens ledd. Styret er organisasjonens myndighet mellom idrettstingene. Idrettstinget er det organet som setter føringer for styrets arbeidsoppdrag. Styret forplikter å informere Idrettstinget om gjennomføring av vedtakene og evt nye saker som har kommet på sakskartet i løpet av året.

SVL og Sametinget har følgende innsatsområder for 2023-2027:

• Utvikling og revitalisering av samiske idrettsgrener

• Rekruttering til samisk idrett

• Bidra til identitetsskapende tiltak og arrangement

• Samarbeide i arbeidet mot samehets, i forbindelse med samisk idrett

• Stimulere til økt deltagelse og rekruttering i sør- og lulesamisk område

• Dialog med Kultur- og likestillingsdepartementet om spillemidler, idrettsanlegg og andre relevante prosesser

• Dialog på Samisk parlamentarisk råds (SPR) nivå for å ta et større ansvar for at samisk idrett i alle landene gis gode rammevilkår og bidra til bedre organisering av samisk idrett

• Økt satsning på samisk idrett gjennom samarbeidsavtale med fylkeskommuner og kommuner

Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig samisk
idrettsorganisasjon med basis i den samiske kulturarven.
SVLs idrettsting er samisk idrettens høyeste organ.
Under SVL hører særforbundene Reinkappkjøring (SHL), Fleridrett ski, lasso og løp (SV-N) og FA Sápmi (fotball).

Formål

• Samisk idrett skal bidra til å fremme samisk språk, kultur, tradisjon og identitet.
• Samisk idrett skal legge vekt på å utvikle utøverne både fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt.
• Samisk idrett skal organiseres etter demokratiske prinsipper og på frivillig basis.
• Samisk idrett skal være samlende på tvers av landegrensene og respektere alle menneskers likeverd.
• Samisk idrett skal være internasjonalt kontaktskapende.
• Samisk Idrett skal følge grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og helse.
• Samisk idrett skal bygge på tradisjonell samisk kultur, hvor aktivitetene skal ta utgangspunkt i tradisjonelle samiske              næringsvirksomheter.
• Samisk idrett er åpen for utvikling og endring i samfunnet

Vedtekter

Gjennom vedtekter gir Idrettsting en bestemmelse for organisasjonens virksomhet, og en beskrivelse av organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling, formål og rutiner.

Vedtektene ble vedtatt av SVLs Idrettsting juni 2022, som legger føringer for den nye organisasjonen.

De gamle konkurransevedtekter er fortsatt gjeldende, se særforbundene.

Kommer etter Idrettsting 2023