Protokoller, referater og vedtekter

Protokoller, referater og vedtekter som for tiden er tilgjengelig i SVN

 

Årsmøte 2024

Avholdt i Alta 25. mai 2024. Her er referatet fra møtet (på samisk og norsk).

– Under møtet ble bl.a. årsmeldingen for 2023 behandlet, samt at vedtektene for SV-N ble endret. Her er de nye vedtektene.

Årsmøte 2023

Ble holdt i Alta den 6.-7. mai i 2023. Her er referatet fra møtet, kun på norsk.

Årsmøte 2022.

Ble holdt i Alta.

Foreligger her, kun på samisk

Vedtekter

SVN gir tilskudd til ulike saker, men bygger på våre formålsparagrafer. Dette er tilskudd til aktivitet, investeringer, arrangementer, til rekrutteringsarbeid og til slutt deler SVN et årlig idrettsstipend.

Aktivitetstilskudd kan søkes når det skal arrangeres arrangementer som har samisk innhold. Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd for samisk idrett.

Mål for tilskuddsordning:

 • Opprettholde og videreutvikle særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
 • Få flere deltakere til samisk idrett.
 • Stimulere det frivillige arbeidet rettet mot målgruppene.
 • Stimulere lagene til å drive planmessig organisert breddeaktivitet for målgruppene.
 • Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter for målgruppene
 • Bidra til økt omfang av idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Aktiviteter det kan søkes til:

 • Langrenn med lassokasting
 • Løp med lassokasting
 • Lassokasting
 • Løp
 • Sykling med lassokasting
 • Reinkappkjøring
 • Andre samiske idrettsaktiviteter
 •  Målgruppe:
  • Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i SVL-Ns medlemslag
  • Funksjonshemmede
  • Voksne

Kriterier for måloppnåelse:

Antall gjennomførte aktiviteter
Antall deltakere

Tildelingskriterier:

Søknader behandles med årlig søknadsfrist.
Søknader må være innenfor SVL-Ns retningslinjer.
SVL-Ns søknadsskjema skal benyttes

Utbetalingsvilkår:

Revidert og årsmøtegodkjent driftsregnskap for foregående år.
Årsmelding fra foregående år.

Investeringstilskudd kan søkes til investeringer som man trenger til å arrangere samisk idrett. Retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd

Vedtatt på styremøtet 19.11.2009
Revidert og vedtatt 24.09.2011

Mål for tilskuddsordningen

 • Opprettholde, videreutvikle og legge til rette for utøvelse av særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
 • Tilrettelegge for å få flere deltakere til samisk idrett.
 • Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter bidra til økt omfang av samisk idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Investeringstilskudd kan bl.a.søkes til:

 • Lassoer
 • Reinhorn
 • Startbokser til reinkappkjøring
 • Sikkerhetsnett/gjerde
 • Delfinansiering av investeringer /utstyr til anlegg for samisk idrett

Målgruppe:

 • Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i SVL-Ns medlemslag
 • Funksjonshemmede
 • Den samiske befolkningen

Tildelingskriterier: Søknader behandles fortløpende av SVL-Ns styre. Søknader må være innenfor SVL-Ns retningslinjer.  SVL-Ns søknadsskjema skal benyttes.  Det skal utarbeides beskrivelse av hvordan tilskuddet skal bidra til økt deltakelse innen samisk idrett.

Utbetalingsvilkår: Når tiltaket igangsettes utbetales 50 % av tilskuddet ved anmodning. Resterende utbetales når tiltaket er gjennomført, utgiftene dokumentert og rapport foreligger. Tilskuddet kreves tilbakebetalt dersom tiltaket ikke gjennomføres innen sluttdato. Revidert driftsregnskap godkjent av årsmøtet for foregående år. årsmelding/årsmøteprotokoll fra foregående år.

Dersom tilskuddet er på kr. 100.000,- eller høyere skal regnskapet være revidert av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Jf. retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler til idrettsformål fra KKD, fastsatt 13.05.2008

Rekruteringstilskudd kan søkes til aktiviteter hvor det blir invitert barn og ungdom som er potensielle til å bli med på andre samiske idretter. Retningslinjer for tildeling av rekrutteringstilskudd for samisk idrett.

Mål for tilskuddsordningen:

 • Opprettholde og videreutvikle av særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
 • Stimulere til arbeidet med å få flere deltakere til samisk idrett og være rettet mot  målgruppene barn (6-12 år), ungdom (13-19 år)
 • Stimulere lagene til å drive planmessig organisert breddeaktivitet for målgruppene.
 • Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter for målgruppene
 • Bidra til økt omfang av idrett og fysisk aktivitet i befolkningen
 • Få flere deltakere til samisk idrett

Rekrutteringsstøtten kan bl.a. søkes til:

 • Regionale og lokale rekrutterings-/treningssamlinger
 • Kompetanseheving i samisk idrett

Målgruppe:

 • Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i SVL-Ns medlemslag
 • Funksjonshemmede
 • Barn og ungdom i sørsamiske områder
 • Den samiske befolkningen

Kriterier for måloppnåelse:

 • Gjennomføre aktiviteter.
 • Prosjektbeskrivelse

Tildelingskriterier:

Søknader behandles fortløpende av SVL-Ns styre. Søknader må være innenfor SVL-Ns retningslinjer. SVL-Ns søknadsskjema skal benyttes. Det skal utarbeides beskrivelse av hvordan tilskuddet skal bidra til økt deltakelse innen samisk idrett.

Utbetalingsvilkår: Når tiltaket igangsettes utbetales 50 % av tilskuddet ved anmodning. Resterende utbetales ved når tiltaket er gjennomført, utgiftene dokumentert og rapport foreligger. Tilskuddet kreves tilbakebetalt dersom tiltaket ikke gjennomføres innen sluttdato. Revidert driftsregnskap godkjent av årsmøtet for foregående år. Årsmelding/årsmøteprotokoll fra foregående år.

Dersom tilskuddet er på kr. 100 000,- eller høyere skal regnskapet være revidert av statsautorisert revisor eller registrert revisor.
Jf. retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler til idrettsformål fra KKD, fastsatt 13.05.2008

Cup-konkurranser

Kr. 5000,- til hver konkurranse

Distriktsmesterskap (DM)

Kr. 25 000,-

Samemesterskap (SM) – når det arrangeres i Norge

Kr. 40 000

Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter anmodning fra arrangøren.

Ungdomsstipend kan søkes av ungdom som deltar og fremmer samisk idrett.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SVL-Ns UNGDOMSSTIPEND

 

Det tildeles hvert år ungdomsstipend til aktive idrettsutøvere på mellom 13 og 20 år. Utøveren må være tilknyttet SVL-Ns medlemslag.

Det tildeles to stipender, ett til hvert kjønn. Stipendets størrelse er på kr. 10.000.

Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til å videreutvikle den samiske idretten, ved at idrettsutøvere ønsker å drive sin idrett som gode ambassadører for den samiske idretten.

Kandidaten skal vise gode holdninger og være et godt eksempel for andre utøvere, samt ha deltatt aktivt i aktiviteter i regi av SVL-N og dets medlemsslag.

Søkeren skal begrunne hvordan stipendet skal brukes. Begrunnet søknad må sendes inn av søkeren selv, medlemslag eller andre.

En utøver kan bare motta ungdomsstipend en gang.

SVL-Ns styre foretar utvelgelse av stipendmottaker etter innstilling fra kompetanse-, kultur-, og utviklingsutvalget.

Frist for å søke for er 15. november.

 

Oppdatert 02.11.2023