Dato

02.01.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget har inngått en idrettsavtale. Den 8.desember 2022 var en stor dag for SVL og den samlede samiske idretten. Vi i SVL tror at en idrettsavtale vil på sikt være med å løfte samisk idrett økonomisk sett, men kanskje det viktigste er å muliggjøre masse aktivitet i de ulike samiske samfunnene. Per John Anti, styreleder SVL og Sametingspresident Silje Karine Muotka undertegnet avtalen.

Enighet

Partene er enige om å ha en strategisk satsning på følgende områder:

  • Utvikling og revitalisering av samiske idrettsgrener
  • Rekruttering til samisk idrett
  • Bidra til identitetsskapende tiltak og arrangement
  • Samarbeide i arbeidet mot samehets, i forbindelse med samisk idrett
  • Stimulere til økt deltagelse og rekruttering i sør- og lulesamisk område
  • Dialog med Kultur- og likestillingsdepartementet om spillemidler, idrettsanlegg og andre relevante prosesser
  • Dialog på Samisk parlamentarisk råds (SPR) nivå for økt allsamisk samarbeid, og gjennom SPR utfordre Sametingene til å ta et større ansvar for at samisk idrett i alle landene gis gode rammevilkår og bidra til bedre organisering av samisk idrett
  • Økt satsning på samisk idrett gjennom samarbeidsavtaler med fylkeskommuner og kommuner, samt andre relevante aktører

SVL står overfor en prosess med utvikling av organisasjonen, blant annet å bygge opp en fellesstruktur for SVL og særforbundene. Vi står også overfor en endringsprosess hvor det blir viktig å ha bevissthet om at mange parter blir berørt. Vi tror også at en større organisasjon kan åpne opp for nye muligheter, og skape en styrket identitet, fellesskap og motvirke sosial ulikhet og negative trender mot den samiske befolkningen. I dag er SVL i dette mulighetsrommet, både for å danne et nytt felleskap og åpne opp for inkludering som kan skape et godt grunnlag for Sámi Valánštallan Lihttu i et framtidsperspektiv og med nye vekstmuligheter.

SVL som samisk idrettsorganisasjon ser fram til å ta fatt på de temaene som parter er enig om.