Dato

09.05.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Kultur- og likestillingsdepartementet har endret definisjon på bruken av spillemidler. Dette betyr større frihet for SVL .

Mulighet for utvikling innen samisk idrett

Endret definisjon fra «særegen samisk idrett» til vektlegging av samisk kultur og språk. Definisjon «særegen samisk idrett» satte en begrensning til å gjelde idretter som lassokasting og reinkappkjøring, etter den nye definisjonen er det snakk om samisk befolkning i idrett, særlig gjelder det samiske barn og unge. Dette betyr ikke at lassokasting og reinkappkjøring ikke er viktig, tvert imot tror SVL at det vil medføre til økt aktivitet innen lassokasting og reinkappkjøring.

Endringen medfører blant annet til at FA Sápmi kommer under spillemiddelordningen, og det åpnes opp for at særforbundene kan ta inn ikke-tradisjonelle samiske idretter. Spørsmålet om hvilke idretter kan tas inn?  SVL har fått spennende oppdrag gjennom den statelige ordningen, som blant annet dreier seg om å styrke fysisk aktivitet i befolkningen, åpne opp for nye idretter, barn og unge i idretten skal prioriteres og synliggjøring av samisk språk og kultur. I grunn betyr det at alle særforbund blir berørt og må gjøre noen endring innenfor egne strukturer og rammer for å oppfylle vilkåret om å synliggjøre samisk språk og kultur, styrke fysisk aktivitet og prioritere barn og unge. Det handler ikke om hvilke idretter som kan tas inn, men heller om hvordan den enkelte lag/klubb ønsker å oppfylle de føringene som er satt. 

SVL vil oppfordre idretter til å søke medlemskap i samisk idrett. Vi tror de utfordringene samisk idrett har fått fra statlig hold gir mange og spennende utviklingsmuligheter for å få økt fysisk aktivitet og sette fokus på samisk kultur i ulike lokalsamfunn.  

Mediene har hatt fokus på kr 3 000 000 til samisk idrett. Etter SVL sin vurdering så har vi fått en start for utvikling av idrettsaktivitetene i ulike samiske samfunn. Samisk idrett har vært underfinansiert over lang tid, og vi har et stort behov for å styrke blant annet særforbundene med egne stillinger. Det er de menneskelige ressursene som skaper aktivitet, og den er fortsatt gjeldende for samisk idrett.